SP     tarcza kopia

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu

plakatmaly

Aktualności

REKRUTACJA
DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KAMIEŃCU
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


W oparciu o :
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.poz. 60)
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły pierwszego stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (D.U. z 2017, poz.586), zwane dalej Rozporządzeniem
3.Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na semestr pierwszy klas I szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018


1. W roku szkolnym 2017/2018 Liceum Ogólnokształcące w Kamieńcu prowadzi nabór do dwóch klas pierwszych:

• klasy humanistyczno – językowej z elementami kulturoznawstwa:
Przedmioty rozszerzone : język polski oraz dwa wybrane przedmioty z: język angielski, historia, geografia, biologia
Przedmioty punktowane w naborze:
język polski, matematyka oraz dwa najwyżej punktowane przedmioty z grupy: historia, WOS, geografia, język angielski, język niemiecki .

• klasy matematyczno - przyrodniczej z elementami ekonomii:
Przedmioty rozszerzone : matematyka oraz dwa wybrane przedmioty z: biologia, geografia, fizyka, chemia, język angielski.
Przedmioty punktowane w naborze:
język polski, matematyka oraz dwa najwyżej punktowane przedmioty z grupy: biologia, geografia, fizyka, chemia.

Dany przedmiot rozszerzony wybierany przez uczniów (w obu klasach) będzie realizowany jeżeli powstanie grupa 5 chętnych.

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu uczestniczą w rekrutacji elektronicznej i poddają się jej wynikom.

3. Od 19 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r. – termin składania wniosków do szkoły ponadgimnazjalnej.

4. Od 23 czerwca 2017 r do 27 czerwca 2017 r. – termin uzupełnienia wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

5. Do 6 lipca 2017 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków kandydatów o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. 7 lipca 2017 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły (z podziałem na oddziały) oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

7. Od 7 lipca 2017 r. do 13 lipca 2017 r. - termin potwierdzania przez rodziców kandydatów woli uczęszczania do Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) (Niedostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację kandydata z miejsca w szkole i oddziale , do którego został zakwalifikowany).

8. 14 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.
9. Podstawowym kryterium przyjęcia jest suma punktów uzyskanych za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych, z egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć ucznia ( wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum ). Punkty przyznawane są w następujący sposób:

Kryterium

Sposób przeliczania punktów

Maksymalna możliwaliczba punktów do zdobycia

 

Zajęcie edukacyjne Suma punktów uzyskanych za przeliczenie ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch zajęć edukacyjnych – w zależności od oddziału wg oferty edukacyjnej szkoły *

Celujący – 18 punktówBardzo dobry  – 17 punktów Dobry  – 14 punktów Dostateczny  – 8 punktów Dopuszczający – 2 punktów

72

 
 

Inne osiągnięci

     

Świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

7

 

Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty

Finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów

18

 

Laureat konkursu tematycznego – 7 punktów

 

Finalista konkursu tematycznego – 5 punktów

 
   

Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty

Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

 

Dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7 punktów

 

Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego - 5 punktów

 

Finalista konkursu przedmiotowego – 7 punktów

 

Laureat konkursu tematycznego – 5 punktów

 

Finalista konkursu tematycznego – 3 punktów

 

Inne konkursy, turnieje, zawody wiedzy, artystyczne, sportowe,   organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

10 pkt - 1 pkt, zgodnie §6, ust.1, pkt.2), 4), 5) Rozporządzenia

 

Uwaga - Jeżeli uczeń posiada więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy wymienionych powyżej to za wszystkie osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły może osiągnąć maksymalnie 18 pkt.

 

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat

3 punkty

3

 

Egzamin gimnazjalny

0,2 punktu za każdy uzyskany procent z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego:

100

 

Suma punktów uzyskanych za przeliczenie wyników egzaminu gimnazjalnego

j. polskiego

 

historii i wiedzy o społeczeństwie

 

matematyki

 

przedmiotów przyrodniczych

 

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 

Uczniom zwolnionym z egzaminu przyznaje po raz drugi punkty za oceny zgodnie z §8 Rozporzadzenia.

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w procesie rekrutacji

200

 

*  Klasa 1A humanistyczna: dwa najwyżej punktowane przedmioty z grupy:

       historia, WOS, geografia, język angielski, język niemiecki.

*  Klasa 1B matematyczno - przyrodnicza:   dwa najwyżej punktowane przedmioty z grupy: 

     biologia, geografia, fizyka, chemia.

 

10. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo mają:

a) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
b) kandydaci spełniający kryteria ustawowe, posiadające jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

12. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty (język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, WOS), laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do LO w Kamieńcu niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

13. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

14. Ubieganie się przez kandydata o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków rekrutacji.

15. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły, rodzicom niepełnoletniego kandydata przysługuje prawo złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, a w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Kamieniec, 28.04.2017 r.

Podstawa prawna:

 

E-dziennik

images

Dzwonki

  1. 7:55    - 8:40
  2. 8:45    - 9:30
  3. 9:40    - 10:25
  4. 10:30  - 11:15
  5. 11:35  - 12:20
  6. 12:35  - 13:20
  7. 13:25  - 14:10
  8. 14:15  - 15:00
  9. 15:05   - 15:50

Wolne lektury

Zapraszamy miłośników literatury pięknej na stonę:

Współpracują z nami

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.