nabór LO 2020/21

REKRUTACJA

DO KLASY PIERWSZEJ  

CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  W  KAMIEŃCU

(dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej)

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W oparciu o :

 1. Ustawa z dnia16 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r.poz. 910 tj.)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów(Dz. U. 2019 poz. 1737 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.)
 1. W roku szkolnym 2020/2021 Liceum Ogólnokształcące w Kamieńcu prowadzi nabór do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego:
 • 1A / klasa ekologiczna:

       Przedmioty rozszerzone : biologia, geografia oraz do wyboru język polski lub matematyka

       Przedmioty punktowane w naborze: język polski, matematyka oraz dwa najwyżej punktowane przedmioty z grupy:  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski.     

  

Przedmiot rozszerzony wybierany przez uczniów będzie realizowany jeżeli powstanie grupa 5 chętnych.

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu uczestniczą w rekrutacji elektronicznej i poddają się jej wynikom.
 1. Od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00  –  termin składania wniosku do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.  (Wniosek o przyjęcie wygenerowany z elektronicznego systemu rekrutacji uczeń składa w szkole pierwszego wyboru).
 1. Od 26 czerwca 2020r do 10 lipca 2020r. do godz.15.00 –  termin uzupełnienia wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły.

 

 1. Od 31 lipca 2020r. do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 – termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

 

 1. 12 sierpnia 2020r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły oraz kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 1. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 -  termin potwierdzania przez rodziców kandydatów lub kandydatów pełnoletnich woli uczęszczania do Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

(Niedostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację kandydata z miejsca w szkole i oddziale , do którego został zakwalifikowany).

 1. 19 sierpnia 2020r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.
 1. Podstawowym kryterium przyjęcia jest suma punktów uzyskanych za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych, z egzaminu oraz innych osiągnięć ucznia ( wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły ). Punkty przyznawane są w następujący sposób :

 

Kryterium

 

Sposób przeliczania punktów

Maksymalna możliwa

liczba punktów do zdobycia

Zajęcie edukacyjne

Suma punktów uzyskanych za przeliczenie ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę *

 

Celujący          – 18 punktów
Bardzo dobry  – 17 punktów
Dobry              – 14 punktów
Dostateczny      – 8 punktów
Dopuszczający – 2 punktów

72

Inne osiągnięci

 

 

Świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

7

Szczególne osiągnięcia (konkursy wiedzy, turnieje, zawody itp.)

Punkty przeliczane zgodnie z §6, ust.1, Rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2019r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego…

      18

Uwaga - Jeżeli uczeń posiada więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy wymienionych powyżej to za wszystkie osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły może osiągnąć maksymalnie 18 pkt.

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat

 

3 punkty

 

3

     Egzamin ósmoklasisty

Suma punktów uzyskanych za przeliczenie wyników egzaminu ósmoklasisty

 

Punkty za poszczególne części egzaminu ósmoklasisty:

j. polski – 0,35 pkt za każdy uzyskany procent

matematyka - 0,35 pkt za każdy uzyskany procent

język obcy – 0,3 pkt za każdy uzyskany procent

Uczniom zwolnionym z egzaminu przelicza się na punkty oceny zgodnie z §8, Rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2019r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego….

100

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w procesie rekrutacji

200

     

 • Dwa punktowane zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę to  dwa najwyżej punktowane przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, j. angielski.

 

 1. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo mają:

 2.       a) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu    

           na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni   psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej   

           poradni specjalistycznej
       b) kandydaci spełniający kryteria ustawowe, posiadające jednakową wartość:
          1) wielodzietność rodziny kandydata;
          2) niepełnosprawność kandydata;
          3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
          4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
          5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
          6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
          7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

 1. c) kryteria ex-aequo:

          1) najwyższy sumaryczny wynik procentowy z egzaminu ósmoklasisty

          2) procentowy wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do LO w Kamieńcu niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
 1. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
 1. Ubieganie się przez kandydata o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.
 1. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły, rodzicom niepełnoletniego kandydata przysługuje prawo złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, a w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Kamieniec, 25.05.2020 r.