SP     tarcza kopia

Rekrutacja 2019

Szanowni Państwo,

w poniższym linku znajdują się informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

https://men.gov.pl/rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych gimnazjum w Kamieńcu (2016/2017)

ZGŁASZANIE I REKRUTACJA

DO  KLAS  PIERWSZYCH  GIMNAZJUM  W  KAMIEŃCU

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  

W oparciu o :

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 z pózn. zmianami) oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (…) (Dz.U. z 2014r., poz 7), zwana dalej Ustawą
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (D.U. z 2015, poz 1942), zwane dalej Rozporządzeniem
 • Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017
 • UCHWAŁA NR XIV/171/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2015 r
 1. W roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum w Kamieńcu prowadzi nabór do klas pierwszych..
 2. Do Gimnazjum w Kamieńcu przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 3. W pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie Gimnazjum w Kamieńcu na podstawie ZGŁOSZENIA złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych (w terminie od 6 maja do 10 czerwca 2016r.) oraz złożonego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (w terminie od 24 do 28 czerwca 2016r.).
 4. Obwód Gimnazjum w Kamieńcu obejmuje następujące miejscowości: Kamieniec, Boniowice, Karchowie, Zawada, Łubki, Księży Las, Kopienica, Jasiona, Łubie, Jaśkowice, Przezchlebie, Ziemięcice, Świętoszowice, Czekanów, Szałsza.
 5. W miarę wolnych miejsc na podstawie złożonych przez rodziców WNIOSKÓW przyjmowani są kandydaci spoza obwodu Gimnazjum w Kamieńcu w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów. Punkty przyznawane są w następujący sposób :
  a) rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły lub zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła – 5 pkt
  b) szkoła obwodowa kandydata znajduje się na terenie Gminy Zbrosławice – 4 pkt.
  c) miejsce pracy co najmniej jednego rodzica (prawnego opiekuna) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 3 pkt.
  d) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w sprawowaniu należytej opieki nad kandydatem – 2 pkt.
 6. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w pkt. 5 są odpowiednio:
  a) rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły lub zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła.
  b) szkoła obwodowa kandydata znajduje się na terenie Gminy Zbrosławice.
  c) miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły.
  d) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w sprawowaniu należytej opieki nad kandydatem.
 7. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 8. Terminy:
 • Od 6 maja do 10 czerwca 2016r.  –  termin składania zgłoszeń do szkoły (kandydaci z obwodu) i wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z ewentualnymi oświadczeniami wymienionymi w pkt. 6 (kandydaci spoza obwodu).
 • Od 24 do 28 czerwca uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu oraz ewentualnie o oświadczenia wymienione w pkt. 6 (jeżeli nie zostały złożone wcześniej).
 • Do 30 czerwca 2016r.  -  weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym..
 • 15 lipca 2016r.  -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Od 15 lipca do 20 lipca 2016r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum).
 • 22 lipca 2016r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9. Wymagane dokumenty:

Na etapie rekrutacji:

 • Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły www.zsokamieniec.pl.
 • Kserokopia lub oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

Po zakwalifikowaniu:

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie zostało złożone wcześniej).
 • Zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu (o ile nie zostało złożone wcześniej).

Po przyjęciu:

 • Karta zdrowia
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne
 • Ew. opinie/orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Oświadczenie rodzica dotyczące uczestnictwa dziecka w lekcjach religii/etyki.

Kamieniec, 29.02.2016 r.                                          

E-dziennik

images

Dzwonki

 1. 7:55    - 8:40
 2. 8:45    - 9:30
 3. 9:40    - 10:25
 4. 10:30  - 11:15
 5. 11:35  - 12:20
 6. 12:35  - 13:20
 7. 13:25  - 14:10
 8. 14:15  - 15:00
 9. 15:05   - 15:50

Wolne lektury

Zapraszamy miłośników literatury pięknej na stonę:

Współpracują z nami

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.