SP     tarcza kopia

29.02.2016 r. - Rekrutacja do LO

REKRUTACJA

DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KAMIEŃCU

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W oparciu o:

 1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (D.U. z 2015, poz 1942), zwane dalej Rozporządzeniem
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 z pózn. zmianami) oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (…) (Dz.U. z 2014r., poz 7), zwana dalej Ustawą

 

 1.  W roku szkolnym 2016/2017 Liceum Ogólnokształcące w Kamieńcu prowadzi nabór do dwóch klas pierwszych:

a) klasy humanistyczno – językowej z elementami kulturoznawstwa:

- Przedmioty rozszerzone: język polski oraz dwa wybrane przedmioty z:  język angielski, historia, geografia.

- Przedmioty punktowane w naborze: język polski oraz trzy najwyżej punktowane przedmioty z grupy:  historia, WOS, geografia, język angielski, język niemiecki .

b) klasy matematyczno - przyrodniczej z elementami ekonomii:

- Przedmioty rozszerzone: matematyka oraz dwa wybrane przedmioty z: biologia, geografia, fizyka, chemia, język angielski.

- Przedmioty punktowane w naborze: język polski oraz trzy najwyżej punktowane przedmioty z grupy:  matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia.

 1. Dany przedmiot rozszerzony wybierany przez uczniów (w obu klasach) będzie realizowany jeżeli powstanie grupa 5 chętnych.
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu uczestniczą w rekrutacji elektronicznej i poddają się jej wynikom.
 1. Od 6 maja 2016r.  do 21 czerwca 2016r.  –  termin składania wniosków do szkoły ponadgimnazjalnej. 
 1. Od 24 czerwca 2016r do 28 czerwca 2016r.  –  termin uzupełnienia wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 1. Do 30 czerwca 2016r. -  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków kandydatów o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 1. 15 lipca 2016r.  – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły (z podziałem na oddziały) oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 1. Do 15 lipca 2016r. do 21 lipca 2016r.  -  termin potwierdzania przez rodziców kandydatów woli uczęszczania do Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)
 2. (Niedostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację kandydata z miejsca w szkole i oddziale , do którego został zakwalifikowany).
 1. 22 lipca 2016r.  – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.
 2. Podstawowym kryterium przyjęcia jest suma punktów uzyskanych za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych, z egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć ucznia ( wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum ). Punkty przyznawane są w następujący sposób :

Kryterium

Sposób przeliczania punktów

Maksymalna możliwa

liczba punktów do zdobycia

Zajęcie edukacyjne

Suma punktów uzyskanych za przeliczenie ocen z języka polskiego i trzech zajęć edukacyjnych– w zależności od oddziału wg oferty edukacyjnej szkoły *

 

 

Celujący          – 20 punktów
Bardzo dobry  – 16 punktów
Dobry              – 12 punktów
Dostateczny      – 8 punktów
Dopuszczający – 2 punktów

80
Inne osiągnięci    
Świadectwo z wyróżnieniem 5 punktów 5
Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty

Finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów

Laureat konkursu tematycznego – 7 punktów

Finalista konkursu tematycznego – 5 punktów

13
Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty

Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

Dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7 punktów

Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego - 5 punktów

Finalista konkursu przedmiotowego – 7 punktów

Laureat konkursu tematycznego – 5 punktów

Finalista konkursu tematycznego – 3 punktów

Inne konkursy, turnieje, zawody wiedzy, artystyczne, sportowe,   organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły 10 pkt - 1 pkt,zgodnie §7, ust.1, pkt.2), 4), 5) Rozporządzenia
Uwaga - Jeżeli uczeń posiada więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy wymienionych powyżej to za wszystkie osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły może osiągnąć maksymalnie 13 pkt.
Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat

2 punkty

2

 

     Egzamin gimnazjalny

Suma punktów uzyskanych za przeliczenie wyników egzaminu gimnazjalnego 

0,2 punktu za każdy uzyskany procent z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego:

 • j. polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie
 • matematyki
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Uczniom zwolnionym z egzaminu przyznaje po raz drugi punkty za oceny zgodnie z §10, §18, §19 Rozporzadzenia.

100
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w procesie rekrutacji 200

     

 

* Klasa 1A humanistyczna: trzy najwyżej punktowane przedmioty z grupy: historia, WOS, geografia, język angielski, język niemiecki.

* Klasa 1B matematyczno - przyrodnicza: trzy najwyżej punktowane przedmioty z grupy: matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia.

 1. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo mają:
  a) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  b) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni   psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
  c) kandydaci spełniający kryteria ustawowe, posiadające jednakową wartość:
   1) wielodzietność rodziny kandydata;
   2) niepełnosprawność kandydata;
   3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
   4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
   5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
   6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
   7) objęcie kandydata pieczą zastępczą
 3. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty (język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, WOS),  laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do LO w Kamieńcu niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
 4. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą,   równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
 5. Ubieganie się przez kandydata o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków rekrutacji.
 6. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły, rodzicom niepełnoletniego kandydata przysługuje prawo złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, a w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Kamieniec, 29.02.2016 r.                                                 

E-dziennik

images

Dzwonki

 1. 7:55    - 8:40
 2. 8:45    - 9:30
 3. 9:40    - 10:25
 4. 10:30  - 11:15
 5. 11:35  - 12:20
 6. 12:35  - 13:20
 7. 13:25  - 14:10
 8. 14:15  - 15:00
 9. 15:05   - 15:50

Wolne lektury

Zapraszamy miłośników literatury pięknej na stonę:

Współpracują z nami

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.